HDOJ2016:数据的交换输出【第二弹】

Problem Description 输入n(n<100)个数,找出其中最小的数,将它与最前面的数交换后输出这些数。

Input 输入数据有多组,每组占一行,每行的开始是一个整数n,表示这个测试实例的数值的个数,跟着就是n个整数。n=0表示输入的结束,不做处理。

Output 对于每组输入数据,输出交换后的数列,每组输出占一行。

Sample Input

4 2 1 3 4

5 5 4 3 2 1

0

Sample Output

1 2 3 4

1 4 3 2 5

 

#include
#include
int main()
{
	int n, ni;
	int num[100];
	int a, cache,ci,min;
	while (~scanf("%d", &n)&&n!=0)
	{
		memset(num, 0, sizeof(num));
		for (ni = 0; ni 

 

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注